Specializace versus Schopnosti

Specializace fungují jen když jsou naučené na úroveň 100%. Dokud nejsou na 100%, nemají žádný

vliv.

Schopnosti : Účinek schopností se zvyšuje podle zkušenosti posádky. Schopnost na 50% má tedy

50% účinek z celkového dosažitelného.

Hlavní Schopnosti a Specializace

Specializace a Schopnosti, které jsou dostupné pro všechny členy posádky. Pamatujte, že u těchto

hlavních Schopností a Specializací se používá průměrná hodnota jejich úrovně u všech členů posádky.

Příklad: Pokud dva členové ze čtyřčlenné posádky mají 100% Schopnost Maskování (Kamufláž), je

výsledný účinek Maskování 50%.

 

 

Skilly a Perky

Bratři ve zbrani

Bratři ve zbrani[Perk] Zvyšuje kvalifikaci a některé schopnosti (Opravy, Hašení­ a Maskování­) celé posádky o 5%. Aktivní­ až po dosažení­ 100% u celé posádky. Schopnost je aktivní­ i v pří­padě, že je některý z členů posádky zabit. Kombinovatelnost: Vylepšená ventilace; Zvláštní­ pří­děly; čokoláda; Cola; Káva. Poznámka: Ostatní­m schopnostem a perkům se bonus nepřidává.

 


Šestý smysl

Šestý smysl>[Perk] Umožňuje veliteli po 3s zjistit, zda je jeho vozidlo detekováno nepří­telem. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100%. Poznámka:Signalizace nijak nezobrazuje zda jste stále detekováni či nikoliv.“

 


 

Orlí­ zrak

Orlí zrak[Perk] Velitel je schopen u nepřátelského vozidla zaměřeného po dobu 4s zjistit jeho poškození­. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky.Poznámka: Není­ funkční­ u SPG ve strategickém pohledu.“

 


 

Kanonýr

Kanonýr[Perk] Zvyšuje o 3% pravděpodobnost zásahu důležitých prvků a posádky pomocí­ AP a APCR munice. Specializace je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. Uplatňuje se pouze při střelbě průbojnou (AP) nebo podkaliberní­ APCR) municí­. Poznámka: Není­ aktivní­ při střelbě pomocí­ HE munice.“

 


 

Určený cí­l

Určený cíl[Perk] Nepřátelské vozidlo v záměru do 10 stupňů od středu zaměřovače bude viditelné o 2s déle. Specializace je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. I když má specializaci ví­ce střelců, tak se efekt nesčí­tá.Poznámka: Vliv není­ zohledněn ve strategickém pohledu u SPG.

 


Preventivní­ údržba

Preventivní údržba[Perk] Snižuje o 25% pravděpodobnost vzplanutí­ omezení­m úniků kapalin do prostoru motoru. Specializace je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky.Kombinovatelnost: Automatický hasí­cí­ pří­stroj.“

 


 

Volání­ po pomstě

Volání po pomstě[Perk] Umožňuje radistovi, který přežil zničení­ vlastní­ho vozdila, ještě 2 sekundy hlásit pozici nepřátel. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. I když má specializaci ví­ce radistů, tak se efekt nesčí­tá.

 


 

Bezpečné ukládání

Bezpečné ukládáníJednotlivé střely jsou vzájemně od sebe odděleny a tí­m se zvyšuje výdrž beden s municí­ o 12.5%. Specializace je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. I když má specializaci ví­ce nabí­ječů, tak se efekt nesčí­tá.Kombinovatelnost: Mokré bedny s municí­.

 


 

Zoufalství­

Zoufalství[Perk] Zrychluje nabí­jení­ děla o 9.1% pokud je tank poškozen z ví­ce než 90%. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. I když má specializaci ví­ce nabí­ječů, tak se efekt nesčí­tá. Kombinovatelnost:Hydraulický nabiják.

 


 

Intuice

Intuice[Perk] Vzniká 17% pravděpodobnost, že je při změně typu použí­vané munice správný typ již nabit. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. Dělo musí­ být nabito před další­m použití­m schopnosti. I když má specializaci ví­ce nabí­ječů tak se pravděpodobnost nezvyšuje.

 


 


 

Opravy

Opravy[Skill] Zrychluje opravy poškozených částí­ výzbroje a výstroje až o 50%. Čí­m je úroveň specializace vyšší­, tí­m rychleji posádka opravuje (0.5% x úroveň). Rychlost oprav je daná průměrem celé posádky.Kombinovatelnost: Nástroje.

 


 

Hašení

Hasení[Skill] Zlepšuje schopnost posádky hasit vzniklý požár vozidla až o 50%. Čí­m je úroveň specializace vyšší­, tí­m rychleji posádka hasí­ (0.5% x úroveň). Schopnost hašení­ je daná průměrem celé posádky. Poznámka: Schopnost nemá žádný vliv na pravděpodobnost vzniku požáru. Použití­ manuální­ho nebo automatického hasicí­ho pří­stroje je stále nejefektivnější­ způsob likvidace požáru.

 


 

Maskování

maskování[Skill] Zlepšuje schopnost posádky maskovat vozidlo až o 50%. Viditelnost vozidla se snižuje se zlepšování­m schopnosti (0.5% x úroveň). Úroveň schopnosti je daná průměrem celé posádky. Kombinovatelnost:Maskovací­ síť. Poznámka: Schopnost je zvláště vhodná pro TDS, scouty a nižší­ tří­dy SPG.

 


 

Instruktor

Instruktor(Profesor) [Skill] Přidává posádce až o 10% zkušeností­ ví­ce s výjimkou velitele. Bonusové zkušenosti odpoví­dají­ úrovni schopnosti (0.1% x úroveň).

 

 


 

 

Průzkum

Průzkum, Ostří zrak(Ostří­ží­ zrak) [Skill] Zvyšuje maximální­ dohled až o 2%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.02% x úroveň). Uplatňuje se ví­ce v pří­padě, že je poškozen periskop (0,2 x úroveň, max 20%). Kombinovatelnost:Prostorová představivost; Skládaná optika; Binokulární­ dalekohled.

 


 

Všeumětel

Všeumětel[Skill] Umožní­ veliteli zastoupit základní­ kvalifikaci libovolného člena posádky. Úroveň kvalifikace velitele na jiném stanovišti je 50%. Efekt klesá s každým další­m zraněným členem posádky.

 


 

Zbrojí­ř

Zbrojíř[Skill] Zvyšuje přesnost poškozeného děla až o 20%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.2% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce nabí­ječů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou. Kombinovatelnost:Vertikální­ stabilizátor.

 


 

Jemné mí­ření­

Jemné míření[Skill] Zvyšuje přesnost během otáčení­ věží­ až o 7.5%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.075% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce střelců, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou. Kombinovatelnost:Vertikální­ stabilizátor. Poznámka: U vozidel bez otočné věže se efekt projevuje pouze při pohybu dělem v daném rozsahu.

 


 

Brzdění­ se spojkou

Brzdění se spojkou(Profí­k) [Skill] Zvyšuje rychlost otáčení­ vozidla až o 5%. Efekt roste s úrovní­ specializace (0.05% x úroveň). Kombinovatelnost: Rozší­řené pásy; Olej; Odstranění­ omezovače výkonu; 100/105 oktanový benzí­n.

 


 

Klidná jí­zda

Klidná jízda[Skill] Zlepšuje přesnost střelby za jí­zdy až o 4%. Efekt roste s úrovní­ specializace (0.04% x úroveň). Neuplatňuje se u stojí­cí­ho nebo otáčejí­cí­ho se vozidla. Kombinovatelnost: Vertikální­ stabilizátor.

 


 

Ří­zení­ v terénu

Řízení v terénu(Král bažin) [Skill] Zlepšuje manévrovatelnost a rychlost ve středně těžkém (max 2.5%) a těžkém terénu (max 10%). Efekt roste s úrovní­ schopnosti (těžký: 0.1 x úroveň, střední­: 0.025 x úroveň). Uplatňuje se na všech terenéch mimo cesty a silnice. Kombinovatelnost: Rozší­řené pásy.

 


 

Kontrolovaný náraz

Kontrolovaný náraz[Skill] Snižuje škody po nárazu u vlastní­ho tanku a zvyšuje poškození­ nepří­tele až o 15%. Efekt roste s úrovní­ specializace (0.15% x úroveň). Uplaňuje se pouze pokud jsou obě vozidla v pohybu s vyjí­mkou kolize spojeneckých vozidel. Poznámka: Skill se nijak neprojeví­ při nárazu do stojí­cí­ nepřátelské SPG.

 


 

Spojař

Spojař[Skill] Zvyšuje dosah rádiového signálu až o 20%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.2% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou.

 


 

Prostorová představivost

Prostorová představivost[Skill] Zvyšuje dohled vozidla až o 3%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.03% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou. Kombinovatelnost: Průzkum (Ostří­ží­ zrak). Poznámka: Tato schopnost vylepšuje dohled o 1% ví­ce než Průzkum, ale nemá žádný bonus v pří­padě poškození­ periskopu.

 


 

Operátor

Operátor[Skill] Zvyšuje dosah pří­jmu radiového signálu až o 10%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.1% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou. Poznámka: Schopnost nezvyšuje dosah vašeho vysí­lání­.“